BBL surgery (Brazilian Butt Lift) BBL surgery - Fidel Clinic

At Fidel Clinic (bbl istanbul), our goal is to help patients achieve their ideal silhouette. With Brazilian Butt Lift (BBL) surgery, we address shape and volume concerns in the buttock area. Providing a fuller and curvier appearance. In this article, you will explore Fidel Clinic’s expertise in Brazilian Butt Lift. And the positive outcomes we provide to our patients.

What is Brazilian Butt Lift?
Brazilian Butt Lift (BBL) is a surgical procedure aimed at enhancing the shape and volume of the buttocks. During the surgery, fat tissue is harvested from other areas of the body and carefully injected into the buttocks. Resulting in a fuller and more aesthetically pleasing appearance. BBL surgery improves the shape of the buttocks. Creating a curvier and more sculpted silhouette.

BBL türkey - Fidel Clinic

Brazilian Butt Lift at Fidel Clinic:

At Fidel Clinic, we have a specialized team dedicated to Brazilian Butt Lift surgery. We conduct comprehensive evaluations to understand our patient’ individual needs. And offer the most suitable treatment options. Before the surgery, we engage in detailed consultations with our patients. Taking the time to fully understand their expectations. With dedication, we deliver personalized and optimal results.

Advantages of Brazilian Butt Lift at Fidel Clinic:
Brazilian Butt Lift surgery offers several advantages. Helping individuals achieve their desired silhouette. Here are some of the positive aspects of Brazilian Butt Lift:

1. Fuller and Curvier Appearance: BBL surgery addresses shape and volume concerns in the buttock area. Providing a fuller and curvier appearance. By carefully injecting harvested fat tissue into the buttocks, the shape is improved. Resulting in a more aesthetically pleasing silhouette.

2. Natural and Harmonious Results: At Fidel Clinic, we strive to achieve natural and harmonious results. We carefully select the fat tissue to be injected and utilize techniques to create a natural-looking outcome. Following BBL surgery, patients’ buttocks appear fuller and curvier. With results that are harmonious and aesthetically pleasing.

3. Enhanced Confidence and Self-esteem: After BBL surgery, patients experience increased confidence and self-esteem. Because of their fuller and more aesthetically pleasing buttocks. With a more balanced and sculpted silhouette, they feel better about themselves. Which can have a positive impact in various aspects of their lives. 


At Fidel Clinic, we aim to help our patients achieve their ideal silhouette through Brazilian Butt Lift surgery. With our expert team and personalized approach. We strive for the best results. Attain a fuller and curvier buttock appearance with. Brazilian Butt Lift at Fidel Clinic and embrace your ideal silhouette. 

Different methods used for Brazilian Butt Lift (BBL) at Fidel Clinic:

At Fidel Clinic, we offer various methods for Brazilian Butt Lift (BBL) to achieve the desired aesthetic goals:

 

1. Brazilian Butt Lift (BBL): BBL is the most commonly preferred method for Brazilian Butt Lift. During this procedure, fat tissue harvested from other areas of the body is carefully injected into the buttocks. Fat grafting enhances the shape and volume of the buttocks. Causing a fuller and curvier appearance.

2. Butt Implants: In some cases, butt implants can be used for Brazilian Butt Lift. This method involves placing specially designed implants in the buttocks. Butt implants help enhance the volume and shape of the buttocks. Creating the fuller natural appearance.

Each method has its advantages and considerations. At Fidel Clinic, our expert team evaluates the individual needs of each patient. And recommends the most suitable treatment plan. The choice of method depends on factors such as the patient’s anatomical structure, expectations. And overall health. With our personalized approach, we strive to provide the best possible results for our patients.

BBL türkey - Fidel Clinic

Suitable candidates for BBL surgery may have the following characteristics:

 

1. Good overall health: Suitable candidates for BBL surgery are generally healthy and in a physically fit condition for surgery. A health evaluation is conducted initially to assess any potential risks associated with the surgery.

2. Adequate amount of fat tissue in the body: BBL surgery involves the transfer of fat tissue from other areas of the body to the buttocks. Therefore, individuals with an adequate amount of fat tissue may be suitable candidates for BBL surgery.

3. Good skin elasticity: BBL surgery aims to enhance the shape and volume of the buttocks. Good skin elasticity allows the buttocks to take on a more aesthetically pleasing shape after the surgery. Individuals with good skin elasticity may have the potential to achieve better results.

Each individual’s situation is unique. And suitability for BBL surgery should be assessed on an individual basis. At Fidel Clinic, our expert team carefully evaluates each patient and determines the most suitable candidates for the surgery. Therefore, it is important to consult with a professional to determine if you are a suitable candidate for BBL surgery.

The recovery process of BBL surgery at Fidel Clinic:

The recovery process after BBL surgery at the Fidel Clinic consists of several stages. Our dedicated team will guide you through each step. Here is an overview of the typical recovery process:

1. Immediately after surgery: Following the BBL surgery, you will be monitored regularly until you are stable. Our medical staff will provide you with postoperative instructions. Including information about managing pain, caring for incisions, and wearing compression garments.

2. The first stage of recovery: In the first few weeks, you may experience swelling, bruising and discomfort in the treated areas. You will be advised to rest, avoid sitting directly on the hip. Generally you should follow a customized postoperative care plan provided by our medical team.

3. Follow-up appointments: Regular follow-up appointments will be scheduled to monitor your progress. Because we need to ensure that the recovery process is progressing as expected. Necessary arrangements or additional treatments can be discussed during these visits.

4. Long-term recovery: It is important to remember that full recovery and final results can take several months. During this time, you will see that the swelling gradually decreases. So the actual result of the surgery is revealed.

Why You Should Choose Fidel Clinic for your BBL:


There are several reasons why patients may consider having BBL surgery at Fidel Clinic:

1. Expertise and Experience: At Fidel Clinic, we have a team of experienced plastic surgeons specializing in BBL surgery. Our surgeons have extensive knowledge and expertise in achieving natural-looking. Because aesthetically pleasing results are at most our main goal.

2. Personalized Approach: We prioritize personalized care. This means we take the time to understand the unique goals and desires of each patient. Our surgeons will tailor the BBL procedure to your specific needs. Because ensuring that the results are in line with your expectations is important for us. 

3. Comprehensive Care: We provide comprehensive care and support from the first consultation to the postoperative period. Our dedicated medical team will guide you through the entire process. Since addressing concerns and providing guidance is vital for a smooth recovery.

What patients who underwent a BBL surgery in FIDEL CLINIC say:

– Improved hip shape and volume: BBL surgery provides a curvier and more proportional body shape. Helping the hips to create a more rounded, upturned and plump appearance. çünkü

– Improved self-esteem: Improved body circumference and improved appearance of the hips. This leads to a positive effect on overall well-being by increasing self-esteem and body confidence. 

– Dress fit and style: Patients often find that their clothes fit better and they feel more comfortable and confident in various clothes after BBL surgery.Ama


Please note that individual experiences may vary and it is important to have realistic expectations and discuss your goals with our experienced medical team at the Fidel Clinic.Ama

Fidel Clinic Olarak Size hizmet alanında sunduğumuz adımlar :

Fidel Clinic olarak BBL (Brazilian Butt Lift) yaptığımız çalışmalar da  bütün hastalarımızın düşüncelerini göz önüne alarak kendimizi günden güne daha da geliştirip büyümekteyiz ancak yaptığımız araştırmalarda bazı Clinic ve Hastahane işletmelerin de yurt dışından gelecek, operasyon yaptırıcak olan hastaları yalnız bıraktığının da gözlemindeyiz. Bizde her daim tercümanımız ve sağlık çalışanımız siz geldiğiniz andan kendi ülkenize gideceğiniz güne kadar sizinle beraber sorucaklarınızı cevaplandıracaktır. 

İlk olarak BBL (Brazilian Butt Lift) da istediğiniz bütün değişimler ve değişiklikleri size en maksimum çalışmayla gösterilecektir. Biz sağlık kuruluşu olarak ekibimiz de hem doktorlarımız olsun hem sağlık çalışanlarımız olsun size her daim en iyi hizmeti sunmak için yanınızda olacaktır.

Çünkü mutluluğunuz ve güzel düşünceleriniz Fidel Clinic olarak bizim için önemli adımlar atmamıza yardımcı olmaktadır. Fakat bu adımları atarken bazı kuruluşlar sadece kendilerini düşündükleri için operasyona gelen hastaları üzmekte ve yanlız bırakmakta. Ancak Biz hem bu üzgün hastaların düşüncelerini düzeltmek için en iyi hizmeti vermekteyiz ve daha önce başka bir yerde kötü deneyim yaşamış olan hastamızın kötü algısını kırmaktayız.

Böylelikle başta belirttiğimiz gibi size verdiğimiz güven bizim için en önemli ilerleyiştir. Çünkü aramızda ki hasta hassasiyeti ve ilişkileri daha güçlü olmaktadır. Ama bu durum hastadan hastaya değişmektedir. Size göre hareket edip sizin istedikleriniz doğrultusunda işlemlerimizi yapmaktayız.

BBL surgery (Brazilian Butt Lift) BBL surgery